CV Instituţional

Centrul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare "Victor Slăvescu” a fost înfiinţat prin Decretul nr.10/1990 şi Hotărârea Guvernului nr.107bis/1990, fiind trecut în subordinea provizorie a Guvernului. Prin Hotărârea Guvernului nr. 505/1990 Centrul a trecut în subordinea Academiei României, ca unitate componentă a Institutului Naţional de Cercetări Economice. din 1998, prin Hotărârea Guvernului nr.503/1998, denumirea Centrului a fost schimbată în Institutul de Cercetări Financiare şi Monetare  - Victor Slăvescu, iar din anul 2001, conform prevederilor HG nr.1366 din 27 decembrie 2001, Institutul a fost reorganizat în Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu.

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare  - Victor Slăvescu este persoană juridică română, de interes public, dispune de autonomie financiară şi funcţională, funcţionează în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea instituţiilor publice de cercetare din cadrul Academiei Române, precum şi a reglementărilor proprii adoptate în limitele autorităţii şi autonomiei sale, conferite prin lege.

Sediul Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu este în Bucureşti, România, Strada 13 Septembrie nr.13, Casa Academiei, corp B, etaj 5, sector 5.

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ˝Victor Slăvescu˝ realizează cercetări fundamentale în domeniul său de expertiză pe bază de programe şi proiecte finanţate de la buget şi pe bază de contracte cu alte entităţi publice şi private interesate. Cercetările vizează fenomenologia financiară şi monetară sub aspectele ei teoretice şi practice şi răspund, după caz, necesităţilor de teoretizare şi modelare econometrică şi/sau obiectivelor de fundamentare şi formulare a unor politici, mecanisme şi instrumente menite să ridice performanţa managementului financiar macro şi microeconomic şi să asigure stabilitatea preţurilor interne la nivel naţional, într-un mediu concurenţional. Deschiderea Centrului către necesităţile agenţilor economici este asigurată prin activităţi de analiză, consultanţă şi expertiză în domeniile financiare, pe bază de contracte.

Pentru realizarea obiectului de activitate, Centrul vizează următoarele obiective:

a. evidenţierea, definirea şi relaţionarea fenomenelor şi proceselor financiar-monetare la nivel micro şi macro economic în perioada de tranziţie la economia de piaţă şi de consolidare a acesteia, precum şi de integrare a economiei naţionale în mediul internaţional;

b. conceptualizarea şi teoretizarea realităţilor financiare şi monetare specifice economiei de piaţă, utilizând metodologii şi instrumente de cunoaştere adecvate, în vederea explicării şi înţelegerii comportamentelor şi funcţionalităţilor entităţilor economice, într-un mediu economico-financiar dinamic;

c. formularea de concluzii şi propuneri, precum şi alternative şi strategii vizând posibilităţile de transformare, adecvare şi dezvoltare a economiei de piaţă, a componentelor financiar-monetare ale acesteia, prin politici macro-economice specifice entităţilor economice (stat, întreprindere, bănci, instituţii financiare etc).

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare  - Victor Slăvescu are următoarele atribuţii:

- orientarea activităţii proprii de cercetare ştiinţifică corespunzător necesităţilor curente şi de perspectivă ale dezvoltării economiei naţionale, prin programe de cercetare anuale şi de perspectivă;

- asigură managementul activităţii de cercetare ştiinţifică în raport cu cerinţele programelor proprii de cercetare;

- propune şi participă la realizarea unor programe naţionale prioritare de cercetare care vizează sfera sa de activitate;

- prezintă Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului şi ministerelor, la cerere sau din proprie iniţiativă, concluziile rezultate din cercetările efectuate, sinteze privind strategiile, scenariile şi posibilităţile de creştere a performanţelor politicilor financiar – monetare în raport cu evoluţiile europene şi globale;

- propune şi participă la constituirea unor colective complexe formate din cercetători, cadre didactice, specialişti din administraţia de stat sau/şi locala care vor acorda asistenţă de specialitate unităţilor economice pentru soluţionarea unor probleme deosebite şi care vor asigura fundamentarea unor obiective economice;

- asigură, menţine şi dezvoltă legături cu instituţii cu preocupări similare din ţară şi străinătate;

- stabileşte, împreună cu INCE, programele şi modalităţile cele mai convenabile de valorificare a rezultatelor cercetărilor proprii;

- organizează şi participă la dezbateri ştiinţifice, seminarii, colocvii, simpozioane sau sesiuni de comunicări ştiinţifice, pe probleme ce constituie obiectul său de activitate, iniţiază şi participă la acorduri şi schimburi ştiinţifice interne şi internaţionale în domeniul sau de activitate;

- organizează şi efectuează selecţia, încadrarea, perfecţionarea şi promovarea personalului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

- încheie protocoale cadru de colaborare cu instituţiile de cercetare sau învăţământ superior pentru realizarea unor proiecte şi/sau programe de cercetare;

- asigură utilizarea şi dezvoltarea corespunzătoare a dotării tehnico-materiale proprii;

- acţionează pentru atragerea şi folosirea surselor extrabugetare de finanţare provenind din contracte pentru studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, consultanţă ştiinţifică, valorificări ale proiectelor de cercetare proprii, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele de cercetare aprobate şi finanţate de la bugetul de stat prin INCE;

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de Statutul Academiei Române.

Structura organizatorică a Centrului cuprinde următoarele departamente:

- Studii fiscal – bugetare, responsabil de departament dr.Elena Pădurean;

- Studii financiar – monetare, responsabil de departament dr.Camelia Milea;

- Studii de microeconomie financiară, responsabil de departament dr.Mihail Dimitriu;

- Expertiză de excelenţă, responsabil de departament dr.Iulia Lupu;

- Compartimentul personal, organizare, administrativ, financiar – contabilitate.

- Publicaţii de specialitate (revista Studii Financiare, director dr.Emil Dinga);

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare – Victor Slăvescu îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de excelenţă:

FISCAL-BUGETAR

- Politica fiscală a României

- Modelarea politicii fiscale şi a veniturilor bugetare

- Codul fiscal al României

- Inventarierea taxelor şi impozitelor / indicatori

- Construcţia şi execuţia bugetului

- Acoperirea neinflaţionistă a deficitului bugetar

- Deficitul bugetar şi datoria publică internă şi externă

- Programul de convergenţă

- Pactul de stabilitate şi creştere

- Tratatul U.E.

- Tratatul de aderare

- Expertiza construcţiei şi execuţiei bugetului / periodic

- Contribuţii la „Starea financiară a economiei”

- Relaţii cu Ministerul Economiei şi Finanţelor

FINANCIAR-MONETAR

- Banca Naţională a României – Legislaţie, regulamente

- Strategia de ţintire directă a inflaţiei

- Expertiza politicii monetare a BNR / periodic

- Indicatori de politică monetară

- Obligaţiile BNR în raport cu:

- Tratatul U.E. – Uniunea Monetară şi Economică

- Tratatul de aderare la U.E:

- Banca Centrală Europeană

- Programul de convergenţă

- Trecerea la euro

- Contribuţii la „Starea financiară a României”

- Liberalizarea contului de capital

- Tratarea deficitului de cont curent

- Relaţii cu Banca Naţională a României

MICROECONOMIE FINANCIARĂ

- Starea financiară a României utilizând datele din bilanţurile contabile

- Expertiza microeconomică

- Relaţii cu instituţiile mediului de afaceri (Asociaţii patronale, Camera de Comerţ şi Industrie a României), cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale şi Banca Naţională a României.

Pentru atingerea obiectivelor şi realizarea atribuţiilor proprii, Centrul desfăşoară în cadrul structurilor sale de cercetare, următoarele activităţi:

a. analizarea proceselor şi fenomenelor financiar-monetare, a mecanismelor de funcţionare a pieţelor, precum şi studierea stării şi dinamicii financiar-monetare a economiei;

b. constituirea, structurarea şi dezvoltarea bazelor şi băncilor de date specifice domeniului financiar-monetar necesare determinării şi structurării variabilelor şi indicatorilor financiari şi monetari, necesari procesului explicativ specific cunoaşterii economice;

c. studierea sistemelor fiscale, a structurilor şi instrumentelor fiscal-bugetare şi a posibilităţilor adecvării eficiente a acestora la condiţiile economiei de piaţă;

d. cercetarea cerinţelor, condiţiilor şi posibilităţilor de adoptare şi constituire a sistemelor financiare şi a instituţiilor specifice acestora, în vederea susţinerii şi dezvoltării pieţelor financiare;

e. elaborarea şi formularea de alternative ale politicilor publice fiscal-bugetare şi monetare necesare funcţionării economiei de piaţă şi consolidării structurilor financiar-monetare specifice unei economii de piaţă mature;

f. studierea proceselor şi fenomenelor specifice integrării financiar-monetare a economiei româneşti în spaţiul european, regional şi internaţional în conformitate cu potenţialul economic, cu dezideratele naţionale ale dezvoltării, precum şi cu coordonatele internaţionale ale integrării;

g. modelarea proceselor şi fenomenelor financiar - monetare în vederea evidenţierii regularităţilor, corelaţiilor şi cauzalităţii caracteristice dinamicii sistemului economic la nivelul macro şi microeconomic;

h. realizarea de servicii şi lucrări de informare-consultanţă, analiză şi expertiză financiar-monetară.