Prezentare

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu este o unitate componentă a Institutului Naţional de Cercetări Economice, din cadrul Academiei Române, persoană juridică română de interes public, dispunând de autonomie financiară şi funcţională.

Sediul Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu este în România, Strada 13 Septembrie nr.13, Casa Academiei, corp B, etaj 5, sector 5, Bucureşti. 

Centrul administrează fondurile primite de la bugetul de stat, prin Institutul Naţional de Cercetări Economice, în condiţiile legii; veniturile realizate din donaţii, contracte pentru lucrări suplimentare celor din programele de cercetare, precum şi din alte activităţi extrabugetare sunt administrate autonom, conform aprobării Consiliului ştiinţific, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu realizează cercetări fundamentale în domeniul său de expertiză pe bază de programe şi proiecte finanţate de la buget şi pe bază de contracte cu alte entităţi publice şi private interesate. Cercetările vizează fenomenologia financiară şi monetară sub aspectele ei teoretice şi practice şi răspund, după caz, necesităţilor de teoretizare şi modelare econometrică şi/sau obiectivelor de fundamentare şi formulare a unor politici, mecanisme şi instrumente menite să ridice performanţa managementului financiar macro si microeconomic şi să asigure stabilitatea preţurilor interne la nivel naţional, într-un mediu concurenţional.

Deschiderea Centrului către necesităţile agenţilor economici este asigurată prin activităţi de analiză, consultanţă şi expertiză în domeniile financiare la nivel de întreprindere, pe bază de contracte.

DOMENII ŞI DIRECŢII DE CERCETARE

De circa 30 de ani, Centrul realizează cercetări fundamentale în domeniul său de expertiză pe bază de programe şi proiecte finanţate de la buget şi pe bază de contracte cu alte entităţi publice şi private interesate. Cercetările vizează fenomenologia financiară şi monetară sub aspectele ei teoretice şi practice şi răspund, după caz, necesităţilor de teoretizare şi modelare econometrică şi/sau obiectivelor de fundamentare şi formulare a unor politici, mecanisme şi instrumente menite să ridice performanţa managementului financiar macro si microeconomic şi să asigure stabilitatea preţurilor interne la nivel naţional, într-un mediu concurenţional.

Pentru realizarea obiectului de activitate, Centrul vizează următoarele obiective:

a. evidenţierea, definirea şi relaţionarea fenomenelor şi proceselor financiar-monetare la nivel micro şi macro economic în perioada de tranziţie la economia de piaţă şi de consolidare a acesteia, precum şi de integrare a economiei naţionale în mediul internaţional;

b. conceptualizarea şi teoretizarea realităţilor financiare şi monetare specifice economiei de piaţă, utilizând metodologii şi instrumente de cunoaştere adecvate, în vederea explicării şi înţelegerii comportamentelor şi funcţionalităţilor entităţilor economice, într-un mediu economico-financiar dinamic;

c. formularea de concluzii şi propuneri, precum şi alternative şi strategii vizând posibilităţile de transformare, adecvare şi dezvoltare a economiei de piaţă, a componentelor financiar-monetare ale acesteia, prin politici macro-economice specifice entităţilor economice (stat, întreprindere, bănci, instituţii financiare etc).

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu are următoarele atribuţii:

- orientarea activităţii proprii de cercetare ştiinţifică corespunzător necesităţilor curente şi de perspectivă ale dezvoltării economiei naţionale, prin programe de cercetare anuale şi de perspectivă;

- asigură managementul activităţii de cercetare ştiinţifică în raport cu cerinţele programelor proprii de cercetare;

- propune şi participă la realizarea unor programe naţionale prioritare de cercetare care vizează sfera sa de activitate;

- prezintă Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului şi ministerelor, la cerere sau din proprie iniţiativă, concluziile rezultate din cercetările efectuate, sinteze privind strategiile, scenariile şi posibilităţile de creştere a performanţelor politicilor financiar – monetare în raport cu evoluţiile europene şi globale;

- propune şi participă la constituirea unor colective complexe formate din cercetători, cadre didactice, specialişti din administraţia de stat sau/şi locala care vor acorda asistenţă de specialitate unităţilor economice pentru soluţionarea unor probleme deosebite şi care vor asigura fundamentarea unor obiective economice;

- asigură, menţine şi dezvoltă legături cu instituţii cu preocupări similare din ţară şi străinătate;

- stabileşte, împreună cu INCE, programele şi modalităţile cele mai convenabile de valorificare a rezultatelor cercetărilor proprii;

- organizează şi participă la dezbateri ştiinţifice, seminarii, colocvii, simpozioane sau sesiuni de comunicări ştiinţifice, pe probleme ce constituie obiectul său de activitate, iniţiază şi participă la acorduri şi schimburi ştiinţifice interne şi internaţionale în domeniul sau de activitate;

- organizează şi efectuează selecţia, încadrarea, perfecţionarea şi promovarea personalului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

- încheie protocoale cadru de colaborare cu instituţiile de cercetare sau învăţământ superior pentru realizarea unor proiecte şi/sau programe de cercetare;

- asigură utilizarea şi dezvoltarea corespunzătoare a dotării tehnico-materiale proprii;

- acţionează pentru atragerea şi folosirea surselor extrabugetare de finanţare provenind din contracte pentru studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, consultanţă ştiinţifică, valorificări ale proiectelor de cercetare proprii, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele de cercetare aprobate şi finanţate de la bugetul de stat prin INCE;

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de Statutul Academiei Române.

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de excelenţă:

1.Domenii generale

a.FISCAL-BUGETAR

- Politica fiscală – teorii, modelare

- Indicatori şi caracteristici pentru o politică fiscală neutrală

- Stimularea fiscală: concepte

- Impulsul fiscal

- Stabilizatorii fiscali

- Politica veniturilor bugetare (impozite directe, impozite indirecte, indicatori specifici: grad de fiscalitate, grad de colectare etc.)

- Deficitul bugetar

- Optimizarea cheltuielilor bugetare

- Stabilitate financiară

- Finanţarea unor domenii specifice (mediu)

- Pieţele financiare

b.FINANCIAR-MONETAR

- Politica monetară – teorii, modelare

- Rolul băncilor centrale în conduita politicii monetare

- Banca Centrală Europeană

- Instrumentele politicii monetare

- Piaţa monetară

- Masa monetară M1, M2, M3

- Convergenţa nominală

- Zona valutară optimă

- Mecanismul de transmitere a impulsului monetar

- Cursul de schimb

c. MICROECONOMIE FINANCIARĂ

- Microeconomia şi agentul economic

- Viaţa întreprinderii şi obligaţiile fiscale

- Competitivitatea financiară

- Strategia financiară a întreprinderii şi bugetul de venituri şi cheltuieli

- Adaptabilitatea şi reactivitatea întreprinderii la politica fiscală şi monetară

- Finanţarea micro pe domenii specifice în interactiune

  cu mecanismul economico-financiar

d. FINANŢARE

- Fundamentarea ştiinţifică, proiectarea şi dezvoltarea sistemului de finanţare pe domenii;

- Finanţarea dezvoltării regionale în România;

- Mecanisme economice şi sociale de prevenire şi combatere a factoriloe cu impact negativ asupra dezvoltării economice;

- Diversitatea de proiecte şi programe la nivel local, regional şi naţional;

- Sisteme de monitorizare a dinamicii diversităţii în plan structural şi funcţional;

- Crearea bazelor de date, a modelelor matematice şi a infrastructurii ciclului decizional, destinată finanţării creşterii economice durabile;

- Impactul financiar teritorial al politicilor şi strategiilor publice;

- Finanţarea de cercetare/dezvoltare, inovaţii;

 

2.Domenii speciale:

a. FISCAL-BUGETAR

- Politica fiscală a României

- Modelarea politicii fiscale şi a veniturilor bugetare

- Codul fiscal al României

- Inventarierea taxelor şi impozitelor / indicatori

- Construcţia şi execuţia bugetului

- Acoperirea neinflaţionistă a deficitului bugetar

- Deficitul bugetar şi datoria publică internă şi externă

- Programul de convergenţă

- Pactul de stabilitate şi creştere

- Tratatul U.E.

- Tratatul de aderare

- Expertiza construcţiei şi execuţiei bugetului / periodic

- Contribuţii la „Starea financiară a economiei”

- Relaţii cu Ministerul Economiei şi Finanţelor

Mentiune:

Din anul 2009, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu este membru al International Fiscal Association, filiala România.

b. FINANCIAR-MONETAR

- Banca Naţională a României – Legislaţie, regulamente

- Strategia de ţintire directă a inflaţiei

- Expertiza politicii monetare a BNR / periodic

- Indicatori de politică monetară

- Obligaţiile BNR în raport cu:

- Tratatul U.E. – Uniunea Monetară şi Economică

- Tratatul de aderare la U.E:

- Banca Centrală Europeană

- Programul de convergenţă

- Trecerea la euro

- Contribuţii la „Starea financiară a României”

- Liberalizarea contului de capital

- Tratarea deficitului de cont curent

- Relaţii cu Banca Naţională a României

c. MICROECONOMIE FINANCIARĂ

- Starea financiară a României utilizând datele din bilanţurile contabile

- Expertiza microeconomică

- Relaţii cu instituţiile mediului de afaceri (Asociaţii patronale, Camera de Comerţ şi Industrie a României), cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale şi Banca Naţională a României.

Pentru atingerea obiectivelor şi realizarea atribuţiilor proprii, Centrul desfăşoară în cadrul structurilor sale de cercetare, următoarele activităţi:

a. analizarea proceselor şi fenomenelor financiar-monetare, a mecanismelor de funcţionare a pieţelor, precum şi studierea stării şi dinamicii financiar-monetare a economiei;

b. constituirea, structurarea şi dezvoltarea bazelor şi băncilor de date specifice domeniului financiar-monetar necesare determinării şi structurării variabilelor şi indicatorilor financiari şi monetari, necesari procesului explicativ specific cunoaşterii economice;

c. studierea sistemelor fiscale, a structurilor şi instrumentelor fiscal-bugetare şi a posibilităţilor adecvării eficiente a acestora la condiţiile economiei de piaţă;

d. cercetarea cerinţelor, condiţiilor şi posibilităţilor de adoptare şi constituire a sistemelor financiare şi a instituţiilor specifice acestora, în vederea susţinerii şi dezvoltării pieţelor financiare;

e. elaborarea şi formularea de alternative ale politicilor publice fiscal-bugetare şi monetare necesare funcţionării economiei de piaţă şi consolidării structurilor financiar-monetare specifice unei economii de piaţă mature;

f. studierea proceselor şi fenomenelor specifice integrării financiar-moentare a economiei româneşti în spaţiul european, regional şi internaţional în conformitate cu potenţialul economic, cu dezideratele naţionale ale dezvoltării, precum şi cu coordonatele internaţionale ale integrării;

g. modelarea proceselor şi fenomenelor financiar - monetare în vederea evidenţierii regularităţilor, corelaţiilor şi cauzalităţii caracteristice dinamicii sistemului economic la nivelul macro şi microeconomic;

h. realizarea de servicii şi lucrări de informare-consultanţă, analiză şi expertiză financiar-monetară.