Personal de cercetare

 

 

Numele şi prenumele

 

 

 

 

 

MARIN CONSTANTIN

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Director

 

 

Domenii de excelenţă

Macroeconomie

Formare profesională

Absolvent ASE Facultatea de Economia industriei, construcțiilor și transporturilor, 1974;
Doctor în economie INCE, 1999

Politica Concurenței în Tările în Tranziție; Economic Development Institute (EDI) of the World Bank, in cooperation with American Bar Association Central end East European Law Initiative;

Politici Macroeconomice și Financiare; Institutul FMI;

Analiza și Politica Macroeconomice ale Institutului FMI; Institutul Multilateral de la Viena (FMI);

Formarea formatorilor în domeniul concurenței; Franța, DGCCRF – Ministerul Finanțelor, Paris;

Dezvoltarea abilităților manageriale prin cursuri în domeniile comunicării, managementul proiectelor, relațiilor interpersonale, negocierii, utilizării timpului ș.a.;

Experiență în cercetarea științifică financiară și monetară (1978-1993); domeniul concurentei (1993-2000); activități manageriale în sectorul public (1993-2000) și în sectorul privat (2000-2011);

Activitate științifică

după 1990: peste 31 studii, articole și comunicări în domeniul prețurilor, al politicii monetare, al restructurării și privatizării;

Alte activități

Funcții manageriale în domeniile concurenței și  bancar.

 

 

Numele şi prenumele

DINGA ENE

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific I

 

 

Domenii de excelenţă

Economie teoretică, filosofie/epistemologie economică, modelare macroeconomică, politici publice de ajustare

Formare profesională

Licenţiat al Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică Economică.

Doctor în ştiinţe economice al Academiei de Studii Economice Bucureşti, Catedra de Economie Politică;

Absolvent al cursului de Finanţe Publice al Institutului Fondului Monetar Internaţional.

Activitate științifică

Activitatea de cercetare începută în anul 2001 s-a concretizat în următoarele rezultate:

Nr. cărţi de specialitate originale publicate: 19 (dintre care: unic autor – 11; coordonator –3; co-autor – 5);

Nr. cărţi de specialitate traduse: 3 (dintre care: 2 din limba engleză; 1 din limba franceză);

Nr. proiecte de cercetare ştiinţifică elaborate: 58 (dintre care: în calitate de director de proiect – 28);

Nr. articole ştiinţifice publicate: 94 (dintre care: 3 în reviste din străinătate; 4 în reviste calificate Thompson Reuters, 5 în proceeding-uri din străinătate).

Alte activităţi

Membru în consiliul ştiinţific al Institutului Simon Kuznets al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei;

Director al Seminarului de Logică şi Metodologie a Cunoaşterii Economice” Nicholas Georgescu- Roegen”, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare” Victor Slăvescu”, Academia Română;

Membru al colegiului editorial al publicației Financial Studies a CCFM;

Membru al colegiului editorial al publicaţiei Oeconomica, SOREC;

Membru al colegiului editorial al publicației The Market for Ideas;

Membru al Comisiei Prezidențiale pentru proiectul de țară (responsabil pentru dimensiunea instituțională)

Membru al colegiului editorial al Palgrave Studies in Sustainability, Environment & Macroeconomics

Alte competenţe

Conducător de doctorat al Şcolii doctorale a Academiei Române; Departamentul de Științe Economice, Sociale și Juridice;

Certificat CNFPA (ANC) ca formator în training-ul profesional şi ştiinţific;

Certificat CNFPA (ANC) ca manager de proiect.

 

 

Numele şi prenumele

LUPU IULIA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific I, Şef departament Studii financiare

 

 

Domenii de excelenţă

Pieţe financiare internaţionale, guvernanţă corporativă, relaţii economice internaţionale, integrare europeană

Formare profesională

Absolventă ASE Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, specializarea

Tranzacţii Internaţionale, promoţia 1999; absolventă studii aprofundate ASE Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, specializarea Tranzacţii intraeuropene, promoţia 2001; absolventă master specializat în Management Financiar şi Pieţe de Capital la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE Bucureşti, promoţia 2002.

Absolventă a cursului de Politici Economice Aplicate, organizat de Joint Vienna Institut, Austria, promoţia 2003.

Pregătire doctorală (bursă) la École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC Montreal Canada), Universitatea Concordia, Universitatea McGill şi UQAM (Université du Québec à Montréal) specializarea Corporate Governance (2004 – 2005).

Doctorat în economie la Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, susţinut în 2010; titlul tezei: Instabilitate şi risc pe pieţele de capital.

Program post-doctoral în cadrul proiectului „Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE" din cadrul Academiei Române în perioada 2011-2013; titlul dizertației: Corelare şi contagiune pe pieţele financiare.

Activitate științifică

Experiență profesională de peste 19 ani în domeniul economic, dintre care peste 17 ani de  

activitate în domeniul cercetării științifice.

Lucrări de specialitate pe teme din domeniul de excdelență, publicate în reviste de specialitate și în cărți apărute la edituri din ţară și străinătate.

Membră în colegiul redacţional al revistei Financial Studies; membră a Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” și al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”.

 

 

Numele şi prenumele

PICIU GABRIELA CORNELIA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie, Institutul Naţional de Cercetări Economice;

Funcţia

Cercetător ştiinţific II, departament Studii de macro&microeconomie financiară

 

 

Domenii de excelenţă

Economie financiară

Formare profesională

Absolventă ASE – Bucureşti Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică,

promoţia 1997, Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Inginerie Managerială, specializarea: Ingineria mediului, absolventă studii aprofundate la Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Inginerie a Mediului, Catedra UNESCO, specializarea Managementul Resurselor Naturale. Economia Mediului, promoţia 1998, doctorat în economie la Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Romană, susţinut în 2006, studii postdoctorale in economie (2014) în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, Academia Română.

Activitate științifică

Autor, coordonator:

20 proiecte de cercetare în calitate de coordonator şi 18 proiecte de cercetare în calitate de colaborator, granturi (Academia Română, MEC, CERES);

Autor al unei cărţi - Premiul Academiei Române pe anul 2008 – premiul „Virgil Madgearu” pentru cartea „Riscul în economie. Aplicaţii în domeniul financiar-bancar”, Editura Economică, 2008, 4 cărţi co-autor şi coordonator, peste 50 de articole în reviste de specialitate din ţară.

Membru în comitetul editorial al revistei Studii FinanciareMembru al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetări financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”.Experienţă în învăţământul universitar – cadru didactic asociat:2000-2003 la Univ. Spiru Haret, Facultatea de Management financiar-contabil (2006-2008, 2011-2012) la Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului.

Îndrumător şi component al comisiei la sesiunile de comunicări ştiinţifice a studenţilor.

Publicarea unor lucrări în reviste cotate ISI şi indexate în baze de date internaţionale.

 

 

Numele şi prenumele

CRISTE ADINA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific II; Departament Studii financiare

 

 

Domenii de excelenţă

integrare europeană, politica băncilor centrale, balanţă de plăţi externe, piețe financiare

Formare profesională

Absolventă ASE, Bucureşti, Facultatea de Comerţ, promoţia 1995

Doctorat în economie susţinut în 2011 în cadrul INCE „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română. Titlul tezei: Zonele monetare optime

Program de pregătire postdoctorală (iunie 2014 -  octombrie 2015) în cadrul proiectului ,,Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ”, Academia Română. Titlul dizertației: Băncile centrale candidate la Eurosistem şi constrângerile instabilităţii financiare

Activitate științifică

Experiență în activitatea de cercetare de peste 20 de ani în cadrul CCFM „Victor Slăvescu”

Autor și coautor a numeroase lucrări de specialitate înscrise în aria de competență profesională (integrare monetară europeană, politica băncilor centrale, stabilitate financiară), apărute în reviste recunoscute de comunitatea științifică națională și internațională

Redactor-şef al revistei Financial Studies, publicație indexată în baze de date internaționale

 

 

Numele şi prenumele

CIUMARA TUDOR

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător științific II; departament Studii financiare

 

 

Domenii de excelenţă

piețe financiare

Formare profesională

Absolvent Westminster University – Londra, Facultatea de Administrarea Afacerilor, promoția 2000;

Absolvent ASE – București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, promoția 2004;

Absolvent SNSPA – București, Master în Managementul Proiectelor, 2006;

Doctor în economie cu o teză susținută în anul 2010 în cadrul INCE, Academia Română, cu tema “Piața serviciilor de consultanță în management din România”;

Cercetător postdoctoral în cadrul proiectului "Cercetarea științifică economică, suport al bunăstării și dezvoltării umane în context european", 2010-2012

Activitate profesională

Experiență profesională de peste 15 ani în domeniul economic, între care 13 ani de activitate în domeniul cercetării științifice și peste 14 ani de activitate în domeniul consultanței în management și afaceri.

Autor și co-autor a numeroase lucrări de specialitate pe teme legate de fiscalitate, consultanță, inovație managerială, piețe financiare, finanțe personale etc.

Director al revistei Financial Studies

 

 

Numele şi prenumele

MILEA CAMELIA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific III; departament Studii financiare

 

 

Domenii de excelenţă

Balanţa de plăţi externe, Datoria externă, Investiții străine directe, Integrare europeană

Formare profesională

Absolvent ASE – Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, specializarea Tranzacţii internaţionale, promoţia 1998; Absolvent studii aprofundate la ASE - Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, specializarea Tranzacţii intraeuropene, promoţia 1999;

Doctorat în economie la Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română, susţinut în 2009;

Studii postoctorale, 2014-2015, cu tema “Investiţiile străine directe şi interesul naţional al României”, la Institutul de Economie Națională, Institutul de Economie Mondială, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română

Curs de perfecționare intitulat DSAx: Debt Sustainability Analysiscurs online organizat de FMI, 2016.

Seminarii de Econometrie, la Institutul de Economie Mondiala, din Academia Română, 2002-2005;

Cursuri de Statistică economică, la Institutul Naţional de Cercetări Economice, din Academia Română, 2004-2005;

Cursul: "Procesul de integrare europeană – Europa după războiul împotriva Serbiei", organizat de Universitatea Mării Negre în asociaţie cu Institutul de la Luxemburg pentru Studii Europene şi Internaţionale, septembrie 1999;

Cursul de iniţiere în Internet organizat de Centrul pentru Cercetări Avansate în Învăţarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare Conceptuală al Academiei Române, aprilie 1999.

Activitate profesională

Membră în Comitetul ştiinţific al revistei Financial Studiespublicaţie trimestrială în limba engleză, editată de CCFM „Victor Slăvescu”, Academia Română, indexată în baze de date internaţionale (IDEAS, RePEc, EconPapers, SCIPIO, Jour Informatics, Directory of Research Journals Indexing şi DOAJ)

Membră a Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”

 

 

Numele şi prenumele

ŞEITAN SILVIU MARIUS

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător Ştiinţific gr. III, departament Studii de macro& microeconomie financiară

 

 

Domenii de excelenţă

Politici macroeconomice

Formare profesională

Absolvent Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Tehnologia Construcţiei de Maşini,

promoţia 1991; absolvent Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, promoţia 1997; doctorat în economie la Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice, susţinut în 2006; absolvent al Şcolii Postdoctorale a Academiei Române, promoția 2013

Absolvent al Cursului de specializare în Managementul riscurilor bancare – BASEL II – ATTF Luxembourg – Noiembrie 2007;

Absolvent al Cursului de specializare în Magamentul fondurilor europene – Comisia Europeană, Bruxelles – Decembrie 2007

Activitate profesională

Implicat în activităţi profesionale specifice domeniului financiar-bancar din Ianuarie 1997;

 

 

Numele şi prenumele

LEONIDA IONEL

Titlul stiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific gr. III; departament Studii fiscal-bugetare

 

 

Domenii de excelenţă

Finanţe (fiscalitate, buget, comportament fiscal)

Formare profesională

Absolvent al Universităţii de Ştiinţe Economice, Craiova, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate.

Activitate profesională

Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică elaborate în cadrul Centrului de Cercetări

Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”;

Participarea la proiecte de cercetare de excelenţă, la proiecte de cercetare exploratorie, la consorţii de cercetare internaţionale finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior sau de alte instituţii europene;

Publicarea de lucrări / cărţi la edituri prestigioase din ţară;

Publicarea de articole ştiinţifice din domeniul de competenţă în reviste de specialitate recunoscute de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională;

Participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în domeniul de competenţă profesională;

Participarea la stagii de documentare – cercetare şi la schimburile interacademice ale Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, desfăşurate pe baza protocoalelor de cooperare ştiinţifică existente la nivelul Academiei Române şi la nivelul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”;

Asigurarea convergenţei activităţilor ştiinţifice individuale desfăşurate cu necesităţile de conservare şi de creştere a prestigiului instituţional al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” şi, pe cale de consecinţă, a instituţiilor academice ierarhic superioare.

Membru în colegiul redacţional al revistei Studii Financiare.

Membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”.

 

 

Numele şi prenumele

MIHĂILĂ NICOLETA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific gr. III; departament Studii de macro&microeconomie financiară

 

 

Domenii de excelenţă

Fiscalitatea agentului economic, microeconomie financiară

Formare profesională

Absolventă ASE – Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, specializare Audit, promoţia 2004;

Master - Marketing şi Comunicare în Afaceri, ASE, 2006

Doctor in economie, teza de doctorat intitulată "Incidența fiscalității în activitatea economico-financiară a agentului economic"(2012)

Activitate profesională

Autor/coautor al proiectelor de cercetare elaborate în cadrul CCFM „Victor Slăvescu”, membru în comitetul de redacţie al revistei Studii Financiare;

Participări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

Publicarea de articole ştiinţifice din domeniul de excelenţă în reviste de specialitate recunoscute de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională;

Contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor şi la creşterea  performantei CCFM ”Victor Slăvescu”

 

 

Numele şi prenumele

AILINCĂ ALINA GEORGETA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific III; Departament Studii fiscal-bugetare

E-mail

alinageorgetaailinca@gmail.com

Domenii de excelenţă

Macroeconomie, politică monetară, politică fiscal-bugetară, microeconomie financiară; integrare europeană, dezvoltare durabilă

Formare profesională

Absolvent ASE – Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, promoţia 2003, specializarea în “Bănci şi Burse de Valori”

2005 – 2007, Masterat în „Integrare Europeană”, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti

Doctorat în economie susţinut în 2016 în cadrul INCE „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română. Titlul tezei: ”cu privire la interdependenţe şi interacţiuni dintre politicile monetare şi variabilele sociale. O viziune integrată”

Activitate profesională

Secretară a Consiliului Ştiinţific al CCFM „Victor Slăvescu”(2004-2011)

Membră a departamentului Studii de Microeconomie Financiară (2003 – 2005)

Membră a departamentului Studii Fiscal-Bugetare (2017 – prezent)

Activitate de 15 ani de cercetare ştiinţifică şi publicistică în cadrul CCFM „Victor Slăvescu”

Participare la elaborarea de proiecte de cercetare ale CCFM „Victor Slăvescu” în calitate de coordonator (3 proiecte) şi de membru al echipelor de cercetare (peste 25 de proiecte)

În 2011, contract extrabugetar cu FGDB, colaborare la realizarea buletinului trimestrial al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB) (Premise ale procesului de economisire în România în trim. IV/ 2010 şi Premise ale procesului de economisire în România în trim. I/ 2011) Premise ale procesului de economisire în România – raport trimestrial şi raport anual.

Participări la realizarea  unor cărţi (peste 4)

Participări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate recunoscute de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională (peste 40)

Expert al WES Expert Group, echipa World Economic Survey for Romania

Membru al colegiului de redacţie al revistei “Studii Financiare”, Participarea în colectivul redacţional al revistei Global Economic Observer în cadrul  Reviewers Board, recenzor al publicaţiilor revistelor World Journal of Economics and Finance (WJEF) şi International Journal of Economic and Business Management (IJEBM)

 

 

Numele şi prenumele

MANTA OTILIA ELENA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific, departament Studii de macro& microeconomie financiară

 

 

Domenii de excelenţă

microeconomie financiară, finanțe internationale, relații financiare internaționale

Pregatirea profesională

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Comerț (economist, specializarea marketing); Universitatea Româno – Americană București, Facultatea de Drept (titlul de licențiat în științe juridice, specializarea drept);

Cursuri doctorale: Școala de Studii Avansate a Academiei Române (titlul științific de doctor în domeniul economic, cu titlul tezei de doctorat: Microfinanțarea. Concepte și aplicații în mediul rural);

Institutul Bancar Român, Școala de Studii Academice Postuniversitare din București - Finanțe și Bănci (cursuri postuniversitare);

Banca pentru Import-Export a Statelor Unite ale Americii (cursul “Trade Financing Solutions”);

Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (atestat de evaluator proiecte, cod COR 24126, atestat de formator, cod COR 241205, atestat manager de proiect, cod COR 241919 și atestat expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, cod COR 241948);

Bursa Română de Mărfuri (atestat broker pe piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate - CB01 și atestat de expert în achiziții publice).

Activitate profesională

Din anul 1998 a fost implicată în activitatea de consultanță financiară, coordonarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene și management firmelor private.

Activitatea de cercetare începută în anul 2014 s-a concretizat în publicarea a 5 cărți de specialitate în calitate de autor sau/și coautor, din care 4 cărți publicate în străinătate 1 carte în România, peste 50 articole științifice (din care 11 în reviste din străinătate; 9 în proceeding-uri din străinătate).

Membru afiliat la rețele, instituții de cercetare și jurnale științifice, cum ar fi:

Academia.edu, ANELIS-Plus, Brain UEFISCCDI, China –USA Business Review-David Publishing NY, European Science Foundation, EuroScience, Economic Research Network, Financial Economics Network, ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure System), International Business Information Management Association (IBIMA), ResearchGate, Journal of Business and Economics- Academic Star Publishing Company NY, USA, International Symposium on Big Data and Artificial Intelligence (ISBDAI 2018),   Malaysian E Commerce Journal, International Research Institute for Economics and Management (IRIEM), Institute of Data Science and Artificial Intelligence, Maryland University, North Dakota State University.

 

 

Numele şi prenumele

ISACHI SILVIA ELENA

Titlul ştiinţific

Doctorand în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific, departament Studii de macro& microeconomie financiară

 

 

Domenii de excelenţă

Microeconomie financiară

Formare profesională

Absolventă ASE – Bucureşti, Facultatea de Comerţ, specializarea Marketing şi Comerţ Exterior, promoţia 2001;                                   

Studii postuniversitare – Marketing şi comunicare în afaceri, Universitatea “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Management Turistic şi Comercial, 2005;

Master – Integrare europeană, Marketing şi comunicare în afaceri, Universitatea “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, 2007

Activitate profesională

Participări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, autor/ coautor în cadrul proiectelor de cercetare;

Autor și co-autor a numeroase lucrări de specialitate pe teme legate de performanțele agenților economici în publicații de specialitate din țară și străinătate;

Membru în comitetul de redacţie al revistelor Studii Financiare și Journal of Financial and Monetary Economics;

Co-autor a două cărți (Impactul politicilor de tip anticriză asupra economiei reale, Editura PIM, Iaşi, 2011 și Şocuri entropice şi dezvoltarea sustenabilă la nivel microeconomic, Editura Tehnopress, Iaşi, 2012);

Participarea la stagii de documentare – cercetare şi la schimburile interacademice ale Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, desfăşurate pe baza protocoalelor de cooperare ştiinţifică existente la nivelul Academiei Române şi la nivelul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”

 

 

Numele şi prenumele

DUTCAȘ MONICA FLORICA

Titlul ştiinţific

Doctorand în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific, departament Studii fiscal-bugetare

 

 

Domenii de excelenţă

Piața muncii, Politici macroeconomice, Management, Managementul resurselor umane

Pregătire profesională   

2016 - studii doctorale în curs – SCOSAAR – Tema de cercetare: „ Politici economice antișomaj în Uniunea Europeană și România„

2009 - Open University Business School UK – Diplomă profesională în management (managementul performanței, managementul schimbării, managementul proiectelor)

2006 - Open University Business School UK – Certificat profesional în management (managementul resurselor umane, managementul relațiilor cu clienții, managementul financiar, management performant)

2003 - studii postuniversitare Universitatea Politehnică București (managementul achizițiilor, managementul vânzărilor, managementul proiectelor)

1997 - licență- ASE Bucureşti, Facultatea de Management, specializarea Industrie

2021-” Data for Better Lives: A New Social Contract” – Banca Mondială (analiza datelor și informațiilor în crearea de valoare social și economică, dezbaterea raportului Bancii Mondiale WDR 2021 cu privire la programe de reformă, asistență tehnică și investiții publice sau private )

2020 -” Human Rights, Human Wrongs: Challenging Poverty, Vulnerability and Social Exclusion” – SDGAcademy (cadrele legale, contextele societale și barierele în stabilirea drepturilor omului, probleme globale ale dezvoltării sustenabile, analiza obiectivelor dezvoltării durabile, în special SGDs 5, 10 și 16)

2019 -” The Future of Work: Preparing for Disruption” – Banca Mondială (analiza schimbărilor în natura muncii, investiția în capital uman, politici publice privind protecția socială, sistemele de impozitare a muncii)

2018 -” Macroeconometric Forecasting”- Fondul Monetar Internațional (realizarea de   prognoze macroeconomice și analiza scenariilor de politică macroeconomică)

2017 -” Codul controlului intern managerial al entităților publice” - Academia Română - 

2016 –” eGuvernare” – Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională

Începând cu anul 1997 am participat la seminarii, conferințe, simpozioane, workshop-uri pe teme de legislația muncii, piața muncii și evoluția ei, recrutare și selecție, salarizare, comunicare, evaluarea performanțelor, psihologie organizațională, instruire, coaching, globalizare, filosofie economică, epistemologie, econometrie și modelare econometrică, politici europene, fonduri europene și accesarea lor.

Alte competențe

Expert național în management general și consultantă pe domeniile managementului industrial - certificare MMSS și MEC

Formator - certificare CNFPA (ANC)

Inspector de resurse umane - certificare CNFPA (ANC)

Activitate profesională 

Cercetător științific în departamentul de Studii Fiscal-bugetare și responsabil cu activitatea privind resursele umane, în cadrul Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare   „Victor Slăvescu”, având experiență profesională de peste 20 ani în domeniul economic, dintre care 17 ani de activitate în management, 15 ani în consultanță managerială și afaceri.

Activitatea profesională de cercetare cuprinde participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică, publicarea de articole ştiinţifice din domeniul de competenţă în reviste de specialitate, participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participarea la stagii de documentare – cercetare şi la schimburile interacademice ale Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, desfăşurate pe baza protocoalelor de cooperare ştiinţifică existente la nivelul Academiei Române”.

Membru în colegiul redacţional al revistei Financial Studies, publicație indexată în baze de date internaționale.

Membru activ permanent al Seminarului Logica şi Metodologia Cunoaşterii Economice” Nicholas Georgescu-Roegen”.

Alte activități

Începând cu anul 2002 activitate de formator, lector și formator de formatori, asimilată activității științifice și didactice în conformitate cu prevederile legislației privind    formarea profesională a adulților.

Lector în proiect POSDRU “Competent și ocupat pe piața muncii” organizat de Asociația “Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare”.

Elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri europene.

 

 

Numele și prenumele:

CEPOI D. COSMIN-OCTAVIAN

Titlul științific:   

Doctor în economie

Funcția:  

Cercetător științific

 

 

Domenii de excelență:

Econometrie financiară, Piețe de capital, Sisteme bancare

Formare profesională:             

Doctorat la școala doctorală de Finanțe, ASE București-2015

Master Piețe de capital, ASE București – 2011

Licență în Finanțe și Bănci, ASE București - 2009

Activitate profesională 

Cercetător Științific în departamentul de Studii Fiscal-bugetare, în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”

Membru în echipele proiectelor de cercetare

Coautor în articole publicate în reviste de specialitate

 

Numele şi prenumele

CHIȚIGA GEORGIANA

Funcţia

Cercetător Ştiinţific, departament Studii de finantare si dezvoltare

 

 

Domenii de excelenţă

Finanţare şi Dezvoltare

Formare profesională

Absolvent ASE – Bucureşti, promoţia 1994; absolvent studii aprofundate la ASE - Bucureşti, Facultatea de Comerţ, specializarea Marketing

Activitate profesională

cercetare empirică şi fundamentală

Studii privind protecţia mediului din perspectiva dezvoltării durabile, cercetări privind dimensionarea costurilor din perspectiva protecţiei mediului, estimarea deprecierii capitalului natural în România şi implicaţiile asupra PIB; cercetări privind finanţarea sustenabilă a proiectelor de investiţii orientate spre protecţia mediului în România;

Cercetări privind piaţa monetară, efectele integrării monetar europene asupra sistemului financiar-monetar românesc, restructurarea, reglementarea şi supravegherea sistemului bancar şi financiar românesc;

Studii privind reglementarea şi supravegherea pieţei de capital în România, portofoliul de instrumente al pieţei de capital - imperativ necesar al dezvoltării economiei româneşti, contribuţia acestei pieţe la finanţarea investiţiilor din România.

Experienţă de 3 ani în învăţământul universitar – cadru didactic asociat - Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice, Bucureşti - seminarul Finanţele Întreprinderii din cadrul Catedrei de Finanţe, Monedă şi Credit şi seminarul Activitate de Cercetare – Proiectare în Marketing în cadrul Catedrei de Marketing;

Participare la Sesiuni şi Conferinţe naţionale şi internaţionale;

Publicarea de articole şi lucrări indexate în baza internaţională de date.

 

 

Numele şi prenumele

DRĂGOI CĂTĂLIN

Funcţia

Cercetător ştiinţific; departament Studii de finanțare și dezvoltare

 

 

Domenii de excelenţă

Finanțare în domeniul protecției mediului; Riscul de țară; Monede virtuale.

Formare profesională

Absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, promoţia 1999;

Activitate profesională

În 20 ani de activitate economicã a participat în calitate de elaborator de capitole la realizarea a 22 proiecte de cercetare.

Participări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, articole publicate în publicaţii de specialitate, autor sau coautor în cadrul proiectelor de cercetare.

 

 

Numele și prenumele

GROSU DENISA-GABRIELA

Funcția

Asistent de Cercetare Științifică, Departament Studii Fiscal-Bugetare

E-mail

denisagrosu@yahoo.com

Domenii de excelență

Piața Muncii, Fiscalitatea Muncii și Managementul Resurselor Umane

Pregătire profesională   

2019 – 2021 – Master – Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, Domeniu Administrarea și Dezvoltarea Afacerilor

2016 – 2019 – Licență – Academia de Studii Economice București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

Activitate profesională 

Asistent de Cercetare Științifică în departamentul de Studii Fiscal-bugetare, în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”

Membru în echipele proiectelor de cercetare

Coautor în articole publicate în reviste de specialitate

 

 

 Personal suport

 

Numele şi prenumele

DIACONU CORINA DANIELA

Funcţia

Contabil șef

Numele şi prenumele

DUTCAȘ MONICA FLORICA

Resurse umane

Numele şi prenumele

VULPIE ELENA

Funcţia

Referent I